Utskrift

NOVATEK A.S leverer et komplett program av filteranlegg. Anleggene har et bredt bruksområde. F.eks til behandling av vann fra elver, sjøer og borehull som kan bli forurenset med:

 

Det er et klart økende behov i industrien for å redusere vannkostnadene og for bedre å utnytte eksisterende resurser. Dette kan oppnås ved gjenbruk og resirkulering etter filtrering. Filter reduserer oppkonsentrering av suspendert stoff som ellers kan gi grobunn for problematiske bakterier i kjøletårn. Samtidig oppnår man ved å holde systemet rent en bedre kjøleeffekt. NOVATEK A.S har filteranlegg som løser alle problemer med suspenderte stoffer:

 
 
Våre filtertanker er konstruert for å gi lang levetid og god filtrering. Filtertankene leveres enten med gjennomprøvde Siata 5-trinnsventiler eller med ventilpanel med Georg Fischer membranventiler.
 
Vi leverer anlegg både i simplex og duplex utførelse eller kombinasjon av disse. Filtreringsprosessen styres fra et sentralt styrepanel.


Hvilke typer filteranlegg kan NOVATEK A.S levere?

Trykkfiltre

 • Fjerner jern og mangan  
 • Nøytraliserer aggressiv kullsyre
 • Øker pH
 • Fyllingen dimensjoneres etter vannanalyse
 • Leveres med garanti for vannkvalitet
 • Fjerner turbiditet
 • Ytelse 
flermediafilter

Kontinuerlig sandfilter

 • Kontinuerlig tilbakespyling, ca 2% av flow.
 • Kan også leveres som kullfilter / biofilter.
 • Meget godt egnet for vannverk
 • Leveres i mange ulike stålkvaliteter.
 • Kan også bygges i betong for større vannverk
 • Meget godt egnet til etterpolering av avløpsvann
kontinuerlig sandfilter dynasand

Posetrykkfiltre

 • Partikkelfiltrering til kaldt eller varmt vann
 • Filtrering av væsker og kjemikalier
 • Lettutskiftelige filterposer til gjenbruk
 • Filterposer med porer 1 - 400 micron
 • Høy ytelse
posefiltre

Aktivt kullfilter

 • Effektiv avkloring
 • Reduserer lukt og smak
 • Kan utføres for CIP (Cleaning In Place)
 • Bygges også for industriformål
 • Reduksjon av kjemisk og biologisk oksygenforbruk
 • Etterpolering etter ultrafiltrering
automatisk aktivt kullfilter

Flerlagsfiltre

 • Filtrering av vann i sirkulasjonssystemer
 • Egnet til aggressivt vann
 • Stor kapasitet mellom skyllinger
flermediafilter

Filterhus 

 • Stort utvalg
 • Kapasiteter 0,3 - 12 m3/time
 • Avgir ikke smak eller lukt
 • Meget prisgunstig
FCR liten

Filterpatroner

 • For alle typer væsker
 • Spunnet polypropylen
 • Partikkelfiltrering 1 - 150 micron
 • Lagerførte lengder 5 - 40 tommer
 • Spesialtilpasser ved bestilling av store kvanta
 • Lagerfører alle typer spesialfilter
           

Filterposer 

 • For alle typer væsker
 • Partikkelfiltrering 1 - 150 micron
 • Høy flow
 • Ekstremt høy kapasitet
 • Lavt trykkfall
                                     
Våre filter kan deles inn i to hovedtyper som hver for seg inneholder filter til å fjerne forskjellige stoffer.
 

Regenererbare filtre

De regenererbare vannfilterne kan inndeles i fem forskjellige kategorier for forskjellige bruksområder:
 
 

Hva er et aktivt kullfilter?

 
Et kullfilter, eller aktivt kullfilter som det vanligvis kalles, blir vanligvis benyttet p.g.a dets evne til å absorbere oljer og annet organisk materiale. Et aktivt kullfilter vil også fjerne dårlig lukt og smak samt klor, halogener og andre og andre stoffer med lav molekylvekt.
 
Aktive kullfiltere er følsomme for infeksjoner av bakteriestammer og kan således være grobunn for biologisk vekst. Alle aktive kullfilter bør derfor med jevne mellomrom desinfiseres/steriliseres for å unngå bakterievekst og forurensning.
Et aktivt kullfilter tilbakespyles med jevne mellomrom, men vil etter hvert bli mettet.

Aktivt kull kan regenereres etter å ha blitt mettet, men dette krever en varmebe-handlings prosess som ikke alltid lar seg gjennomføre på plassen. På grunn av den relativt lave kostnaden på nyanskaffelse er det derfor mest vanlig å skifte ut  fyllingen.

 

Hvordan virker et aktivt kullfilter?

 
Et aktivt kullfilter består av tre hovedkomponenter:
 
 1. filtertank i glassfiberarmert polyester eller overflatebehandlet stål
 2. styrepanel og kontrollventiler
 3. aktiv kullfylling
 
Vannet filtreres ned over filtersengen med aktivt kull, opp gjennom et silrør i senter av filtertanken og ut gjennom kontrollventilsystemet under driftsfasen.
 
Ved jevne mellomrom tilbakespyles filteret. Under tilbakespylingssyklusen ledes spylevannet inn fra innløpet ned gjennom fordelingsrøret i sentrum , opp gjennom den aktive kullfyllingen og ut av kontrollventilen til avløp.
Neste trinn i regenereringssyklusen er skyll. Vannet i skyllesyklusen ledes i retning som under drift, ned gjennom filtertanken gjennom kullfiltersengen, opp gjennom silrøret i senter av tanken og ut via kontrollventilen til avløp.
Det aktive kullfilteret kobles så tilbake til normal drift.
 
Virkemåten som her er beskrevet gjelder for mindre filter med glassfibertanker.


Hvor ofte trenger man å serve et aktivt kull filter?

Vi anbefaler at man utfører service på filterne to ganger årlig for å sikre god funksjon.

Hva er et flermedia filter?

 
Et flermediafilter benyttes hovedsakelig til å fjerne turbiditet og suspendert stoff med partikkelstørrelse ned til 10 - 20µm. Flermedia filteret er fylt med flere lag med filtermasse:
 
 • lag 1 = bærelag med fin grus
 • lag 2 = grov sand
 • lag 3 = fin sand
 • lag 4 = hydroantrasitt kull
 
Ved å benytte denne graderingen oppnår man lenger driftstid før man må tilbakespyle filteret.
 

Hvordan virker et flermedia filter?

 
Et flermediafilter består av følgende hovedkomponenter:
 
 • filtertank i glassfiberarmert polyester eller overflatebehandlet stål
 • styrepanel og kontrollventiler
 • flermedia fylling
 
Vannet filtreres ned gjennom sandsengen, opp gjennom fordelingsrøret i sentrum av tanken og ut på toppen via kontrollventilsystemet.
Med jevne mellomrom må flermedia filteret tilbakespyles. Under tilbakespylings-syklusen snus vannretningen over filteret slik at vannet ledes fra innløpet, ned gjennom fordelingsrøret i sentrum av tanken, opp gjennom sand og hydroantrasittkull sengen og via kontrollventilsystemet til avløp.
 
Det neste trinnet i regenereringsfasen er skyll. Vannet føres da gjennom filteret som under drift, men ledes til avløp via kontrollventilsystemet i toppen av filtertanken.
Neste trinn er retur til driftsfunksjon.
 

Hvor ofte bør et flermedia filter gjennomgå service?

 
Vi anbefaler at man foretar service på et flermedia filter minst to ganger pr år for å sikre at filteret fungerer problemfritt.

Hva er et jern/mangan filter?

 
Dette er et tilbakespylbart filter som vil fjerne jern og mangan i vannforsyninger.
Som filtermedium  er det mest vanlig  å benytte en masse bestående av magnesiumbelagt aluminium silikat. Filteret vil kun fungere ved pH-verdier over 7. Ved lavere pH verdier vil ikke jernet og manganet løses ut av væsken. For å endre vannets innehold av løst jern/mangan til uløselige ioner må væsken gjennomgå en oksidasjonsprosess. Dette gjøres ved å tilsette et oksidasjonsmiddel eller luft slik at filteret kan filtrere ut jernet og manganet.


Hvordan virker et jern/manganfilter?

 
Et jern/manganfilter består av fire hovedkomponenter:
 
 • filtertank i glassfiberarmert polyester eller overflatebehandlet stål
 • Styrepanel og kontrollventiler
 • Fylling
 • Oksidasjonssystem,(ejektor eller blåsevifte)
 
Vannet filtreres ned over filtersengen, opp gjennom fordelingsrøret i sentrum av tanken og ut på toppen via kontrollventilsystemet. Oksygen,(luft), tilføres for å øke innholdet av oksygen til ca 15%. Dette hjelper oksidasjonsprosessen som igjen muliggjør at massen fjerner jern og mangan.
 
Med jevne mellomrom må jern/manganfilteret tilbakespyles. Under tilbakespylings-syklusen snus vannretningen over filteret slik at vannet ledes fra innløpet, ned gjennom fordelingsrøret i sentrum av tanken, opp gjennom fyllingen og via kontrollventilsystemet til avløp.
 
Neste trinn i et jern/manganfilter er en skylling. Vannet føres da gjennom filteret som under drift, men ledes til avløp via kontrollventilsystemet i toppen av filtertanken.
Neste trinn er retur til driftsfunksjon.
 

Hvor ofte bør et jern/mangan filter gjennomgå service?

 
Vi anbefaler at man foretar service på jern/mangan filter minst to ganger pr år for å sikre at filteret fungerer problemfritt.

Hva er et sandfilter?

 
Et sandfilter benyttes hovedsakelig til å fjerne turbiditet fra vann. Sandfilter kan effektivt behandle store vannmengder. Sandfiltre kan vanligvis kun fjerne relativt store partikler. Det vil derfor ofte være nødvendig å innsette etterfølgende finere filter.
 

Hvordan fungerer et sandfilter?

 
Et sandfilter består av følgende hovedkomponenter:
 
 • filtertank i glassfiberarmert polyester eller overflatebehandlet stål
 • styrepaneler og kontrollventilsystem
 • sandfylling med flere graderinger
 
Vannet filtreres ned gjennom sandsengen, opp gjennom fordelingsrøret i sentrum av tanken og ut på toppen via kontrollventilsystemet. Med jevne mellomrom må flermedia filteret tilbakespyles. Under tilbakespylingssyklusen snus vannretningen over filteret slik at vannet ledes fra innløpet, ned gjennom fordelingsrøret i sentrum av tanken, opp gjennom sandfyllingen og via kontrollventilsystemet til avløp. Det neste trinnet i regenereringsfasen er skylling. Vannet føres da gjennom filteret som under drift, men ledes til avløp via kontrollventilsystemet i toppen av filtertanken. Neste trinn er retur til drift.
 

Hvor ofte bør et sandfilter gjennomgå service?

 
Vi anbefaler at man foretar service på et sandfilter minst to ganger pr år for å sikre at filteret fungerer problemfritt.

Hva er et mineraliseringsfilter?

 
Vann fra borehull og kildevann har ofte en pH-verdi som ligger lavere enn 7. Vannet regnes da som surt . Vann fra evaporatoranlegg på skip vil i tillegg til å ha pH under 7 være smakløst og må således behandles for å bli godt drikkevann.

Surt vann vil også kunne virke korrosivt på rørsystemer og må behandles. Det er vanlig å benytte såkalte mineraliserings filter eller alkaliseringsfilter til dette formålet. Filtermediet som benyttes består av knust og granulert kalksten som selges under produktnavnet Magnodol.


Hvordan fungerer et mineraliserings filter ?

 
Et mineraliserings filter,(alkaliseringsfilter), består av følgende hovedkomponenter:
 
 • Filtertank i glassfiberarmert polyester eller overflatebehandlet stål
 • Styrepanel og kontrollventiler
 • Magnodol fylling
 
Vannet filtreres ned over filtersengen med magnodol, opp gjennom fordelingsrøret i senter av filtertanken og ut gjennom kontrollventilsystemet under driftsfasen. Med jevne mellomrom tilbakespyles filteret. Under tilbakespylingssyklusen ledes spylevannet inn fra innløpet ned gjennom fordelingsrøret i sentrum, opp gjennom magnodol fyllingen og ut av kontrollventilen til avløp. Neste trinn i regenereringssyklusen er skylling. Vannet i skyllesyklusen ledes i retning som under drift, ned gjennom filtertanken gjennom magnodol sengen, opp gjennom fordelingsrøret i sentrum av tanken og ut via kontrollventilen til avløp. Neste trinn kobler filteret tilbake til normal drift.
 

Hvor ofte bør et mineraliserings filter gjennomgå service?

 
Vi anbefaler at man bør foreta service på mineraliserings filter minst to ganger pr år for å sikre at filteret fungerer problemfritt.